Stanovisko k môjmu odvolaniu z funkcie splnomocnenca

Moje dnešné odvolanie z funkcie splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty som akceptoval, keďže je to plne v kompetencii vlády SR. Žiaľ, potvrdilo sa mi, že táto vláda a ministerstvo dopravy sa nepovznieslo nad politické obsadzovanie funkcií a po mojom rozhodnutí nepodporovať túto vládu došlo k môjmu promptnému odvolaniu z funkcie, ktorá by nemala byť politická, hneď na prvom rokovaní novej vlády. Kiežby viacero rozhodnutí zo strany Ministerstva dopravy bolo takých promptných a bezodkladných.

Čo ma mrzí je, že som sa o svojom odvolaní dozvedel až z médií, po otázkach novinárov. Nepovažujem to za korektný prístup zo strany ministra dopravy. Beriem to tak, že nepovažoval za dôležité vopred túto otázku so mnou prebrať a vysvetliť mi dôvody môjho odvolania, čo ma len utvrdilo v tom, že to je politické rozhodnutie.

Na takýto prístup som si však počas svojho fungovania vo funkcii splnomocnenca zvykol. Napriek tomu, aby útvar splnomocnenca fungoval v spolupráci s ministerstvom dopravy, v zmysle štatútu som mal pôsobiť ako poradný orgán vlády pre problematiku výstavby rýchlostných ciest, o pripravovaných materiáloch a dôležitých rozhodnutiach ministerstva som sa mnohokrát dozvedal z médií, čo som doteraz nikdy neriešil na verejnosti.

Napriek nie vždy ideálnej spolupráci s kanceláriou ministra dopravy, som sa snažil vykonávať svoju funkciu aktívne a musím oceniť spoluprácu s mnohými zamestnancami ministerstva. Som rád, že počas môjho pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty bolo vyhlásené verejné obstarávanie na niektoré úseky rýchlostných ciest R2, R3 a R4. Taktiež sa mi podarilo vytvoriť pracovné skupiny pre jednotlivé rýchlostné cesty, čím sa určite zintenzívnili rokovania a komunikácia medzi týmito pracovnými skupinami, ministerstvom dopravy a NDS. Možno sa to zdá ako banalita, ale moja skúsenosť ukázala, že tá komunikácia nebola vždy samozrejmosťou a mnohé nejasnosti na oboch stranách vznikali z nedostatočnej komunikácie.

Za dôležité tiež považujem to, že sme dokázali v rámci pilotného projektu zvýšiť bezpečnosť chodcov vybudovaním 9 inteligentných bezpečných priechodov pre chodcov na cestách 1.tiedy nadmerne zaťažených tranzitnou dopravou v rámci Slovenska. Takto som sa snažil pomôcť v regiónoch, kde už dlhodobo mešká výstavba rýchlostných ciest. Bola to moja idea a na tento projekt som uvoľnil väčšiu časť financií, ktoré boli určené na chod úradu, jeho mediálnu prezentáciu a podobne. Je mi ľúto, že ministerstvo dopravy nebolo také promptné ako pri mojom odvolaní aj v súčinnosti s realizáciou ďalšieho projektu útvaru splnomocnenca – nákupu 5 sčítačov intenzity dopravy, čo oceňovalo aj mnoho dopravných expertov, keďže údaje o intenzite dopravy sa často medzi samosprávami a samotným ministerstvom líšia, napriek tomu, že pre vyhodnotenie dopravnej situácie sú mimoriadne dôležité.

Taktiež by som chcel vyzdvihnúť spoluprácu a komunikáciu s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, s ktorým sme vždy našli spoločnú reč, čo sa týka dopravných riešení konkrétnych úsekov rýchlostných ciest. Tento úrad má svoje opodstatnenie a dôležité postavenie, keďže sa snaží, aby boli verejné financie hospodárne použité.

Na záver by som chcel dodať, že svoju funkciu som nevnímal ako politickú, keďže funkcia splnomocnia vlády SR by takou nemala byť a v mnohých prípadoch z minulosti bola obsadzovaná aj nepolitikmi, prípadne opozičnými politikmi a odborníkmi vo svojej oblasti. Ako splnomocnenec som funkciu od začiatku vykonával bez nároku na odmenu. Platu som sa z vlastnej iniciatívy vzdal hneď pri nástupe do funkcie, keďže moju agendu som vnímal ako prienikovú s mojou poslaneckou prácou. Počas svojho pôsobenia som sa snažil vždy vystupovať ako prostredník medzi samosprávou a občanmi na jednej strane a ministerstvom dopravy a NDS na strane druhej. Starostovia a primátori takýto prístup veľmi oceňovali, keďže predtým takáto spolupráca nebola úplne bežná.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.