Odpočet mojej práce v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja

 

Blížia sa voľby do VÚC, v ktorých sa budem opäť uchádzať o post poslanca a je na vás, voličoch, či mi dáte vašu dôveru a podporíte ma svojím hlasom. Pred štyrmi rokmi som bol v politike nový. Dnes vám však viem predložiť odpočet svojej práce v oblastiach, na ktorých som pre vás pracoval ako poslanec Žilinského kraja. Považujem to totiž za svoju povinnosť – zodpovedať sa vám, občanom, ktorí máte možnosť a silu rozhodnúť, ako to v našom kraji bude pokračovať. Agenda mojej práce v samospráve sa prelína aj s mojou poslaneckou prácou v Národnej rade SR, a preto sa niektoré aktivity nedajú striktne oddeliť. Naopak, umožňuje mi to účinnejšie hájiť a presadzovať záujmy občanov vo VÚC.

Oblasť dopravy

Budovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry je mimoriadne dôležité pre sociálno-ekonomický rozvoj a dobré fungovanie kraja. Každý občan sa musí predsa bezpečne presúvať po cestách za svojou prácou, povinnosťami, aktivitami, zdravotným ošetrením, ale aj záľubami.

Počas môjho mandátu som presadil:

 • spustenie verejného obstarávania a zabezpečenie finančného krytia v hodnote 75 mil. eur bez DPH na výstavbu rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná
  Toto považujem za najväčší výsledok svojej práce, pretože na tento úsek R3 bolo vydané stavebné povolenie už od roku 2010. Problémom však bola neochota nájsť finančné krytie. Mne sa to zabezpečiť podarilo.
 • vybudovanie štyroch bezpečných inteligentných priechodov pre chodcov na cestách I. triedy v Rabči, Oravskej Polhore, Vasiľove, Dlhej nad Oravou v októbri 2017
  Aj budúci rok budem v projekte inteligentných priechodov pokračovať a pribudnú ďalšie priechody v oravských obciach.
 • oprava vozoviek ciest I. triedy v obciach Oravská Polhora, Rabča a Hruštín poškodených po výstavbe kanalizácie (investícia v hodnote 279 000 eur)
 • oprava vozovky cesty I. triedy z Oravskej Polhory na hraničný priechod s Poľskom (investícia v hodnote 542 900 eur)
 • výstavba nového mosta v Podbieli (investícia v hodnote 6,128 mil. eur)
 • dofinancovanie prieťahu v Námestove (zo sumy 5,639 mil. eur na 6,736 mil. eur)
 • s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky bude v najbližšej dobe vykonaná zmena prednosti v jazde v Oravskom Podzámku v smere na Námestovo
  Súčasné riešenie dopravy roky strpčovalo život motoristov a zlá dopravná situácia bola úradmi roky ignorovaná. Rovnako sa aj po plánovanej oprave mosta pri Oravskej Jasenici zrealizuje zmena prednosti v jazde smerom na Námestovo.
 • oprava dvoch havarijných zosuvov cesty cez horský priechod Príslop (investícia súhrnne v hodnote 3 mil. eur)
 • zrealizovalo sa viacero opráv mostov a ciest II. a III. triedy na hornej Orave
 • na budúci rok sú naplánované opravy mostov: v Oravskej Jasenici (v hodnote 1,2 mil. eur), v Oravskej Polhore (investícia 641 000 eur) a oprava mostu pred Námestovom (117 000 eur)
 • v budúcom roku budú zrealizované aj opravy mostov na ceste II. triedy v obci Krušetnica a Lokca
 • po dlhých rokoch veľmi zlej situácie na oddelení evidencie vozidiel na polícii v Námestove sa mi od apríla 2016 podarilo presadiť navýšenie počtu zamestnancov
  Zanikli čakacie doby a zefektívnil sa proces evidencie vozidiel.
 • v súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvom dopravy o predĺžení lehôt technických a emisných kontrol pre poľnohospodárske traktory a nebrzdené prívesné vozíky

Oblasť zdravotníctva

Mojimi dlhodobými prioritami v oblasti zdravotníctva je znížiť čakacie doby na vyšetrenia, zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zabezpečiť lekárom lepšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných poisťovní. Aj ďalej chcem dohliadať na dostavbu oravskej polikliniky.

Počas môjho mandátu som presadil:

 • zabránil som predaju pozemkov okolo námestovskej polikliniky
  Vždy som bol za to, aby sa tieto pozemky nepredávali, kým nebude dostavba polikliniky dokončená, aby sa neohrozila zdravotná starostlivosť o občanov. Občania totiž prispeli nemalou mierou finančných prostriedkov na vybudovanie tohto zdravotníckeho zariadenia.
 • za uplynulé štyri roky sa v spolupráci s kolegami podarilo zrealizovať viacero zmien v námestovskej poliklinike
  Napríklad dostavba 1. nadzemného podlažia, kde vznikli nové ambulancie pre lekárov, otvorenie novej lekárne, nákup zdravotníckej techniky a prístrojov, vybudovanie prístupových ciest a chodníkov.
 • dohliadam na dostavbu 2. nadzemného podlažia v námestovskej poliklinike a poukazujem na nezrovnalosti a nedodržiavanie termínov na tejto stavbe
  Po dokončení stavebných úprav na tomto 2. podlaží pribudnú pre Oravcov viaceré nové ambulancie: dve pľúcne, stomatologická, očná, interná, sonografická, ambulancia funkčnej diagnostiky a klinická biochémia.
 • na prízemí polikliniky sa v súčasnosti pripravuje dokumentácia k vybudovaniu nového rehabilitačného oddelenia
 • namiesto starej klinickej biochémie (laboratória), bude otvorená nová detská ambulancia s nadštandardnými službami
 • počas celého môjho mandátu pracujem neustále na tom, aby lekári mali záujem pracovať v našom okrese
  Snažím sa prilákať mladých lekárov zo štúdií vo väčších mestách naspäť domov alebo presvedčiť tých skúsených, že aj náš okres je schopný ponúknuť im adekvátne ohodnotenie a podmienky na výkon svojho povolania. Takto sa mi podarilo zabezpečiť viacerých chýbajúcich špecialistov do našich ambulancií. Napríklad, v najbližšej dobe pribudne nová ambulancia čeľustnej ortopédie v Rabči, v minulosti to boli chirurgovia, kardiológ, kožná lekárka a i.
 • pomohol som zabezpečiť adekvátnejšie financovanie zdravotných výkonov zo zdravotných poisťovní pre lekárov v námestovskej poliklinike

Ďalšie oblasti

Okrem zdravotníctva a dopravy sa snažím riešiť aj ďalšie problémy kraja:

 • úzko spolupracujem s Ministerstvom vnútra SR ohľadom realizácie klientskeho centra v Námestove, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy
  Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov z celej spádovej oblasti neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Ministerstvu vnútra SR boli ponúknuté tri alternatívy: súčasná budova okresného úradu, nedostavaný skelet a stará poliklinika. Ministerstvo sa prikláňa realizovať klientske centrum v budove starej polikliniky.
 • podarilo sa mi navýšiť počet zamestnancov vysunutého pracoviska Sociálnej poisťovne v Námestove o 4 zamestnancov
  Námestovské pracovisko bolo oproti tomu v Tvrdošíne a Dolnom Kubíne značne personálne poddimenzované v súvislosti s množstvom evidovaných podnikateľských subjektov v jednotlivých okresoch. Táto situácia bola dlho neriešená. Dnes však klienti pociťujú skrátenie čakacej doby na úrade a som rád, že aj samotní zamestnanci sú odbremenení od neúmerného náporu agendy.
 • Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Námestovo bude tiež personálne posilnený
  V spolupráci s prednostkou OÚ Námestovo sme riešili sťažnosti občanov, ale aj zamestnancov, s cieľom skrátiť neúmerne dlhé čakacie doby na tomto odbore.
 • intenzívne som spolupracoval s obcami a mestami pri prípravách projektov prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR
  Podarilo sa tak zabezpečiť do oravských obcí a miest Námestovo a Trstená kamerové systémy, ktoré majú veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť.
 • spolu s kolegami sme na schôdzach zastupiteľstva schvaľovali investície na opravy a rekonštrukcie stredných škôl, domovov sociálnych služieb a kultúrnych zariadení v našom okrese

Moje ďalšie aktivity si môžete pozrieť aj na mojom facebook-u www.facebook.com/ijanckulik.
 
Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.